MR

Wat doet de Medezeggenschapsraad (MR) ?

De MR behandelt in principe allerlei zaken met betrekking tot de school in de ruimste zin van het woord (het personeel, de leerlingen en de ouders/verzorgers van de leerlingen). Hierbij gaat het onder andere over de organisatie van de school, de aanstelling of ontslag van schoolpersoneel, het pedagogisch klimaat (denk b.v. aan zelfstandig werken, combinatie klassen), de lesmethoden, de vakantieroosters, hoe wordt het geld ingezet, de veiligheid op school, de gehanteerde normen en waarden, etc.

HPIM0628_m

Druk met knutselen

Voor sommige onderwerpen is de school verplicht advies in te winnen bij de MR, andere aanpassingen in het beleid kunnen alleen uitgevoerd worden na instemming van de MR.

Ook heeft de MR een controlefunctie. In de Wet Medezeggenschap Scholen is vastgelegd dat de MR inzage heeft in alle financiële stukken van de school. Verder controleert de MR de uitvoering van het schoolbeleid in de breedste betekenis van het woord.

Zoals uit het bovenstaande blijkt kan de MR aanzienlijke invloed uitoefenen op het beleid op school. Als ouder/verzorger kunt u ons helpen de richting te bepalen van het beleid.

Voor alle vragen, opmerkingen en ideeën kunt u een van de leden van de MR rechtstreeks of via het algemene e-mail adres benaderen. Wilt u zelf actief meedenken en plaats nemen in de MR (in principe komt elk jaar minimaal 1 plaats vacant in de oudergeleding), neemt u dan ook gerust contact op met een van de huidige MR leden. ( mr@jacobusschool.nl)

Oudergeleding:

  • Bart van den Bosch voorzitter
  • Aron Wallega lid
  • Bas den Ambtman lid
  • Hanneke Jansen secretaris

Personeelsgeleding:

  • Gabry Roks (groepsleerkracht)
  • Carola Leenders (IB.er)

Adviserend lid:

  • Myrna den Hartog ( Locatie leider)