ons ABC

St. Jacobus School ABC

Afwezig

Wanneer uw kind ziek is wordt u verzocht de school hiervan, telefonisch of via Parro, op de hoogte te stellen. Mocht u van tevoren al weten dat uw kind om een andere reden afwezig is, kunt u dit ook mailen of via Parro laten weten. Indien uw zoon/dochter niet is afgemeld nemen wij contact met u op.

Adreswijziging

Indien u verhuist naar een andere woonplaats en uw zoon/dochter een andere school zal bezoeken dient u uw kind op school af te melden. Wanneer u verhuist maar uw zoon/dochter blijft op onze school dient u de adreswijziging door te geven aan de directie. Het is voor ons erg belangrijk dat we u of een andere contactpersoon altijd kunnen bereiken. We verzoeken u dan ook dringend nieuwe e-mailadressen en/of telefoonnummers door te geven aan de leerkracht.

Bewegingsonderwijs

Ons bewegingsonderwijs vindt plaats in het nieuwe MFC en wordt één keer per week verzorgd door een vakleerkracht gym en één keer per week door de eigen leerkracht en/of studenten van het CIOS/ALO. Het gymrooster wordt jaarlijks aangepast.

Bibliotheek op school

We beschikken in ons gebouw over een BOS (Bibliotheek Op School). Alle leerlingen van onze school staan geregistreerd in het systeem.  De bieb werkt met een wisselcollectie, zodat er steeds nieuwe/andere boeken aanwezig zijn in de BOS. Daarnaast kunnen kinderen altijd boeken reserveren via Schoolwise, deze link is te vinden op de website van de school onder het kopje BOS.
Eén keer per week worden de gereserveerde boeken per koeriersdienst op school bezorgd. Onze leerlingen kunnen op hun pasje 3 boeken lenen.
Voor de openingstijden van de BOS verwijzen we naar de affiche op de deur van het BOSlokaal. Wij verzoeken u om de inleverdata van de geleende boeken in de gaten te houden.

BSO 

BSO staat voor buitenschoolse opvang. Het gaat hier om de opvang op onze school van kinderen na schooltijd en tijdens de schoolvakanties. Sinds augustus 2008 heeft de school een verantwoordelijkheid in het regelen of organiseren van de BSO. Dit betekent niet dat de school de organisatie ervan zelf verzorgt of uitvoert. De BSO wordt voor ons verzorgd door de Kikkerkoning. Wilt u meer informatie over de Kikkerkoning of hoe u uw kind(eren) aan kunt melden bezoek dan hun website

Calamiteitenplan

Onze school beschikt over een actueel calamiteiten- en ontruimingsplan met als doel om planmatig te handelen bij calamiteiten. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. We oefenen regelmatig de ontruiming van ons gebouw met de kinderen. In elke ruimte hangen de instructies die opgevolgd dienen te worden. Ouders die op school zijn, dienen in geval van nood deze richtlijnen te volgen.

Computers

Het is van belang dat kinderen leren omgaan met de computer. Daarom zijn er voor alle kinderen, vanaf groep 1-2 iPads en chromebooks beschikbaar. De aangeboden programma’s worden gebruikt ter ondersteuning van de diverse vakgebieden. Ook zijn er computer-programma’s voor kinderen die speciale ondersteuning nodig hebben bij een bepaald leeronderdeel. Alle lokalen zijn voorzien van een digitaal schoolbord

Excursie en vervoer

Indien het lesaanbod aanleiding geeft voor een bezoek buiten school en het is te realiseren zullen we die mogelijkheid zeker aangrijpen. Wij vinden dat onze leerlingen niet alleen in school leren maar ook daarbuiten. Voor een excursie buiten Valburg zullen de leerkrachten contact opnemen met de ouders van hun groep om het vervoer te organiseren.

Fietsen

Wij vragen onze leerlingen lopend of met de fiets naar school te komen. Daarmee willen we bewerkstelligen dat ouders hun kind(eren) niet met de auto naar school brengen. Uit veiligheidsoverwegingen wandelen de kinderen met hun fiets over het schoolplein. Om die reden is het gebruik van skeelers en/of waveboards  niet toegestaan. Voor de school geldt in de Dorpsstraat een stopverbod. De politie controleert regelmatig op naleving van deze verkeersmaatregel.

Foto’s en film

Het is ouders/verzorgers niet toegestaan om foto’s en/of filmpjes van kinderen, anders dan hun eigen kind(eren) via sociale media te verspreiden. Dat is wettelijk zo bepaald. Om ouders en verzorgers toch te laten zien welke activiteiten er op school plaatsvinden, worden er af en toe foto’s en filmpjes van de kinderen gemaakt. Deze worden via Parro verspreid. Daarbij houden wij vanzelfsprekend rekening met de privacy-rechten van het kind.

Voor het mogen plaatsen van foto- en filmmateriaal waar leerlingen opstaan, hebben wij per leerling elk jaar opnieuw toestemming van de ouders/verzorgers nodig. Dit toestemmingsformulier wordt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar aan de ouders verstrekt, of kunt u zelf op Parro aanpassen. Foto’s en filmpjes van leerlingen van wie geen getekend toestemmingsformulier in de leerlingenadministratie is opgenomen, worden niet gepubliceerd.

Indien de school voor andere media-uitingen (bijvoorbeeld een flyer, poster of boekje) een afbeelding van een leerling wil gebruiken, vraagt de school de ouders/verzorgers daar in een aparte brief toestemming voor. Een getekende akkoordverklaring van de ouders/verzorgers wordt in de leerlingenadministratie opgenomen, alvorens van het beeldmateriaal van de betreffende leerling gebruik mag worden gemaakt.

Als ouders/verzorgers kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken. De afbeeldingen/het filmmateriaal van de betreffende kind(eren) zullen dan verwijderd worden. De school kan echter niet voorkomen dat anderen, in de periode dat de foto’s wel op internet stonden, de foto’s gedeeld hebben. De school kan dan ook geen garantie geven dat de verwijderde afbeeldingen niet elders op het internet kunnen staan.

Gescheiden ouders

Wij willen duidelijk zijn op welke wijze de informatieverstrekking aan gescheiden ouders is geregeld. Beide ouders hebben recht op dezelfde informatie over hun kind tenzij dit door een wettelijke instantie is verboden. Beide ouders kunnen bijvoorbeeld een schoolgids of rapport (kopie) krijgen. De leerling krijgt één exemplaar mee. Indien ouders een tweede exemplaar wensen kunnen zij dit aan de leerkracht doorgeven. De informatie moet u wel zelf op school ophalen. Voor wat betreft de ouderavonden of gesprekken over het kind moeten de ouders het samen eens zien te worden over de afvaardiging, één van de twee of samen. Eventuele nieuwe partners van gescheiden ouders kunnen alleen aan de gesprekken deelnemen met toestemming van alle betrokkenen.

Gevonden voorwerpen

Bij verandering van weersomstandigheden blijven regelmatig kledingstukken op school aan de kapstok hangen. Dassen, handschoenen, jassen maar ook sportschoenen, gymnastiekkleding, overblijfspullen etc. Het merken van de kleding raden we u daarom ten zeerste aan. Wilt u ook uw kind blijven wijzen op het nemen van de verantwoording over de eigen spullen. Gevonden voorwerpen worden verzameld in een bak onder de trap.

Hoofdluis

Een enkele keer komt het voor dat kinderen hoofdluis hebben. Als uw kind dit overkomt is dit beslist géén schande. Luizen vliegen of springen niet, het zijn zogenaamde “overlopers”. Zij verspreiden zich door van het ene hoofd naar het andere hoofd te lopen, ook kunnen zij zich verplaatsen via kragen van jassen of in dassen en mutsen. Bij drogist en apotheek zijn de juiste middelen tegen hoofdluis te koop. Licht u ook even de groepsleerkracht in?
Een werkgroep van ouders zal in de week na iedere vakantie de kinderen op hoofdluis controleren.
Wanneer u thuis zelf constateert dat uw kind hoofdluis heeft, meldt dit dan bij de leerkracht van uw kind of bij Karin Wilmink.
Is er in de klas van uw kind hoofdluis geconstateerd dan wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

Jeugdgezondheidszorg

U gaat met uw kind naar het consultatiebureau vanaf de geboorte. Ook op de basisschool wordt de gezondheid van uw kind gevolgd. Alle kinderen van 5-6 jaar en alle kinderen in groep 7 worden door de doktersassistent van de jeugdarts onderzocht.  

Wanneer u zelf aanleiding ziet voor een afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige kunt u dit bij de leerkracht of de internbegeleider aangeven. Wanneer u vragen heeft over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind, kunt u terecht bij de telefonische informatie- en afsprakenlijn van de JGZ. Dit kan op iedere werkdag via telefoonnummer: 088-3556000

Leerplicht/schoolverzuim

We volgen hierbij de voorschriften van de leerplichtwet bij het geven van verlof en we volgen het verzuimprotocol dat in de regio is vastgelegd. Binnen de leerplichtwet mogen wij geen vakantieverlof verlenen buiten de schoolvakanties. De enige uitzondering is dat een werkgever verklaart dat dit de enige vakantie betreft die het gezin in dat jaar heeft. Verder wordt er verlof verleend voor andere gewichtige omstandigheden. Enkele voorbeelden hiervan:  

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor zover niet mogelijk buiten de  lesuren;  
 • huwelijkvan bloed- of aanverwanten;  
 • verhuizing(1 dag);  
 • ernstigeziekte van ouders of bloed- of aanverwanten;  
 • overlijdenvan bloed- of aanverwanten;  
 • bijviering van 25-, 40- en 50-jarig dienstverband van ouders of grootouders (1 dag);  
 • bijviering van 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag);  

In het verzuimprotocol is opgenomen wanneer de school in gesprek gaat met ouders bij verzuim en ziekte. Ook is er een richtlijn wanneer contact wordt opgenomen met de leerplichtambtenaar.  

Ziekteverzuim wordt als zorgwekkend gezien als een leerling 2 weken aaneengesloten ziek is of zich 4 keer (of meer) in een schooljaar ziek meldt.  

 • De school voert gesprekken met de verzuimende leerling en ouders. 
 • School-/Jeugdarts van GGD wordt – zo nodig – door de school ingeschakeld, om te bepalen of een leerling in staat is onderwijs te volgen. De school informeert leerplicht over deze verwijzing. 
 • Indien een leerling door de school/jeugdarts in staat wordt geacht de school geheel of gedeeltelijk te bezoeken en als de leerling dat vervolgens niet doet, schakelt de school leerplicht in. 
 • Leerplicht onderneemt de nodige acties, die tot hervatting van het schoolbezoek moeten leiden. 

 Bij langdurig ziekteverzuim (meer dan 2 weken) stelt de school een huiswerk- en/of inhaalplan op en adviseert indien nodig over alternatieven.  

Logopedie

Onze school wordt bezocht door de schoollogopediste. Haar taken zijn preventief: het voorkómen of vroegtijdig signaleren van problemen op het gebied van stem, spraak, taal, gehoor. Hiertoe worden alle kleuters gescreend rond hun vijfde verjaardag. Ouders geven voor deze screening toestemming op het intakeformulier. Naar aanleiding van de screening kunnen de ouders uitgenodigd worden voor een adviesgesprek op school.
Ook kinderen die jonger of ouder zijn dan 5 jaar kunnen aangemeld worden voor een screening, dat verloopt via de leerkracht.
Schoollogopedie wordt gefinancierd door de gemeente Overbetuwe en uitgevoerd door logopedisten van Maatschap Logopedie Overbetuwe. 

Nieuwsbrief

Regelmatig verschijnt digitaal de Nieuwsbrief van onze school. Daarin zult u actuele informatie aantreffen over schoolontwikkelingen en activiteiten die op stapel staan. Directie, Team, MR en OR publiceren hierin hun informatie. Daarnaast wordt de meeste informatie via Parro verspreid, een besloten communicatiesysteem.

Ouderraad

Onze school kent een actieve ouderraad bestaande uit ouder(s)/verzorger(s) waarvan de leerlingen onderwijs volgen op de St. Jacobusschool en waarvoor jaarlijks de ouderbijdrage wordt voldaan. Mede dankzij deze vrijwillige financiële bijdrage kan de ouderraad haar activiteiten uitvoeren. Als ouders de vrijwillige bijdrage niet voldoen, mag de school een leerling niet uitsluiten van deze activiteiten of een alternatief aanbieden. 

Leergeld Oost Betuwe
Mocht u om wat voor reden dan ook de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, dan kunt u hierover contact opnemen met de stichting Leergeld Oost Betuwe.

Leden van de ouderraad en ouders ondersteunen het team bij het opzetten, organiseren en uitvoeren van activiteiten binnen school zoals schoolreisjes, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen en de feestweek.

Schoolverzekeringen

Wonderwijs heeft voor de organisatie, scholen, kinderen en medewerkers verzekeringen afgesloten. Als het nodig is een beroep op een van deze verzekeringen te doen neemt u contact op met de directie van de school.

Sponsoring

Voor het bedrijfsleven kan een school aantrekkelijk zijn voor sponsoractiviteiten. Gelet op de kwetsbaarheid van jongeren, hebben leerlingen recht op bescherming tegen ongewenste invloeden van buiten de school. Alle landelijke onderwijsorganisaties van besturen, personeel, ouders en leerlingen en een aantal andere organisaties hebben daarom afspraken gemaakt over sponsoring. Die afspraken zijn neergelegd in een zogeheten convenant. Onze school houdt zich aan dit convenant, hanteert de uitgangspunten en houdt zich aan dit sponsorbeleid.
Sponsoring kan echter ook kansen bieden voor een school. Extraatjes zijn welkom, echter niet zonder zorgvuldige afweging.

Stagiaires

Wij willen studenten van diverse opleidingsinstituten graag de gelegenheid geven om het vak van groepsleerkracht, onderwijsassistent en klassenassistent via stages op onze school te leren. In overleg met de groepsleerkracht voert de stagiaire wekelijks een aantal stageopdrachten uit. Daarnaast is de stagiaire behulpzaam in de dagelijkse praktijk.

Verlof

Kinderen mogen vanaf hun vierde jaar naar school. Ze zijn dan nog niet leerplichtig. Vanaf hun vijfde jaar zijn ze dat wel. Verlof kan alleen gegeven worden onder de volgende condities:

 • Als een ouder in verband met zijn werk niet in staat is tijdens de schoolvakantie vrij te nemen. Dit verlof mag éénmaal per jaar worden verleend.
 • Als vakantieverlof noodzakelijk is op grond van een medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.
 • Er kan ook extra verlof verleend worden voor andere gewichtige omstandigheden: verhuizing, bijwonen van een huwelijk, overlijden van bloedverwanten, huwelijks- of ambtsjubileum. Hiertoe dient u een verlofformulier in te vullen. Dit formulier kunt u aanvragen bij de directie.

Niet geaccepteerd als extra schoolverlof worden:

 • Een tweede vakantie
 • Het bezoeken van een pretpark
 • Eén of meerdere dagen eerder met vakantie of later terugkomen van vakantie.

De inspectie en de leerplichtambtenaar houden hier streng toezicht op. Wij verzoeken u met bovenstaande rekening te houden.

Versiercommissie

Onze school kent een groep enthousiaste ouders, die regelmatig de hal van de school omtovert tot een prachtig versierde ruimte. Afhankelijk van de tijd van het jaar, van feestdagen of bepaalde projecten wordt aan een thema invulling gegeven.

Vervoer

Veel van onze kinderen komen lopend of met de fiets naar school. Onze leerlingen uit het buitengebied worden door ouders meestal met de auto vervoerd omdat de afstand daar om vraagt.
We verzoeken u om bij het laten in- en uitstappen van de kinderen goed te letten op de veiligheid van die kinderen èn die van de andere kinderen.
Dat kan door:

 • zo te stoppen dat uw eigen kinderen voor school niet de straat hoeven over te steken;
 • in de schoolomgeving extra te letten op spelende en overstekende kinderen;
 • niet te parkeren op en om de plaatsen waar kinderen meestal oversteken;
 • gebruik te maken van de stopplaatsen die daarvoor bij de school zijn ingericht.

Zorgt u er ook voor dat de kinderen die u in uw auto vervoert, gebruik maken van de autogordel. De praktijk wijst uit dat die gordel, ook binnen de bebouwde kom, of op korte afstanden, en zeker bij lage snelheid, ernstige verwondingen van kinderen kan voorkomen!